Celami działania fundacji są między innymi:

  • pomoc materialna, prawna, psychologiczna i społeczna ludziom w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
  • działania na rzecz adaptacji wychowanków domów dziecka do samodzielnego życia.
  • inicjowanie i wspieranie integracji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ze społeczeństwem

Realizujemy swoje cele poprzez:

  • tworzenie mieszkań chronionych dla pełnoletniej młodzieży z domów dziecka, celem ułatwienia im adaptacji do samodzielnego życia
  • prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, środków wsparcia dla niepełnosprawnych i ich rodzin
  • podejmowanie inicjatyw mających na celu pozyskiwanie środków finansowych od sponsorów, organizowanie zbiórek pieniężnych, organizowanie drobnych loterii fantowych, aukcji, licytacji, wernisaży oraz różnych innych działań sprzyjających celom statutowym fundacji.
  • propagowanie idei wolontariatu w zakresie realizacji celów fundacji
  • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania fundacji.